Gàidhlig aig油大腿Dhùn Èideann

Oifigear na Gàidhlig

than t-Oilthigh air Oifigear Gàidhlig fhastadh airson a ' chiad turas. Bidh an t-oifigear deatamach ann an lìbhrigeadh Plana Gàidhlig an Oilthigh.

Dh ' fhastaich an t-Oilthigh Oifigear Gàidhlig airson a ' chiad turas anns a ' Ghearran 2013. Bidh an t-oifigear a ' brosnachah iomairtean agus tachartasan ceangailte is ' Ghàidhlig agus a ' togail aire mun Ghàidhlig agus mu chultar na Gàidhlig air feadh an Oilthigh, 阿古斯比德一个t-oifigear一个' curan gnìomh gealltanasan Plana Gàidhlig一个油大腿.

Chaidh an dreuchd seo a stèidheachadh mar phàirt de Phlana Gàidhlig an Oilthigh. 

 

伊斯拉 帕克

Oifigear na Gàidhlig

  • 油大腿Dhùn Èideann

详细联系方式

Address

5福里斯特·希尔

城市
Dun Eideann
邮政编码
EH1 2 ql

相关链接